Your browser does not support JavaScript!
Menu 
Home > Faculty
Faculty
Faculty
Professor:Chun-Fa Tong
Assistant Professor: Pei-jung Lee, Ko-Ching Tung, Ai-Yu Tang, Yu-Chao Huang
Project Teacher: Chun-Kai Yang 
  
 
 
Faculty
Professor: Cheng-Feng Shih
Associate Professor: Yu-chia Cheng,The-Ii Kao, Yi-fong Chen, Leang-Yang Lai
Assistant Professor Hiu-ha Chong, Min-chen Lin, Chun-Tsai Hsu, Zhi-Wei Cai, Jang Pei LuenChen
 
  
 
 
Faculty
Associate Professor: Chen-Hsin Lo, Jolan Hsieh, Joyce H. Y. Yeh , Chao Ying Lee
Assistant Professor: Hsuta Lin, Kerim Friedman, Angelika Lu, Shu-Chuan Lai, Su-Chen Lin, Panay Mulu